האם ניתן למתן תגובת מיצהרת ב MT 09 החדש ?

הצג להדפסה